לחווית גלישה מיטבית מומלץ לגלוש דרך דפדפן Chrome

מדיניות פרטיות - אתר CASHBACK PLUS

 1. כללי

  1. אתר " CASHBACK PLUS" (להלן "האתר") הנו בניהול ובבעלות מועדון המשפחות הצעירות בע"מ (להלן "החברה"), בשיתוף עם חברתCAL - כרטיסי אשראי לישראל בע"מ (להלן "CAL").

  2. החברה מכבדת את פרטיותם של המשתמשים הנכנסים לאתר והמשתמשים בשירותים השונים המוצעים במסגרתו. מסמך זה מיועד להצהיר על מדיניותה של החברה בקשר לפרטיות המשתמשים באתר ו/או הגולשים בו, ומחויבותה של החברה למדיניות זו, למען השמירה על פרטיותם. אנא קראו בעיון מסמך זה ופנו אלינו בכל שאלה בנושא.

  3. תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מתקנון תנאי השימוש של האתר (להלן "תנאי השימוש"). החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטורים. במקרה שכזה, השינוי יעודכן במסמך זה ויפורסם באתר. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.

  4. כל ההגדרות והמונחים במדיניות פרטיות זו יהיו כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.

 2. רישום לאתר ושמירת מידע

  1. שירותים מסוימים באתר, כולם או חלקם, טעונים הליך הרשמה ומסירת מידע אישי במסגרתו. כך למשל, במסגרת הרשמה לאתר החברה ו/או לאתרי האינטרנט המופיעים בו (כהגדרתם בתקנון תנאי השימוש) לצורך רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים בהם, תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שם, מספר תעודת זהות, 4 ספרות כרטיס אשראי, דרכי ההתקשרות וכתובת דואר אלקטרוני. השדות אשר חובה למלאם, יסומנו במפורש. ככל שמשתמש באתר יבחר שלא למסור את הנתונים המבוקשים בשדות החובה לא ניתן יהא להשלים את הרישום לאתר, להיכנס או לבצע פעולות דרך אתרי אינטרנט המופיעים בו ו/או מקושרים דרכו, ולבצע רכישה של מוצרים ו/או שירותים ו/או להצטרף למועדון הלקוחות של החברה באמצעות האתר.

  2. לחברה מאגר מידע רשום בו ישמרו הפרטים שנמסרו או יאספו אודות משתמשים באתר, המיועד, בין היתר, לצורך ניהול ותפעול האתר והשירותים המוצעים בו ו/או באמצעותו, דיוור ישיר על בסיס המאגר, מתן שירות ללקוחות ולמשתמשים באתר, ניהול מכירות, שיווק וגיוס לקוחות ועריכת ניתוחים, סקרים ומחקרים במסגרת מטרות אלו.

  3. מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, מילוי חלק מהשדות בהליך הרישום לאתר מהווה תנאי הכרחי לשימוש בו.

  4. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע אשר ימסור ו/או יעדכן באתר הינו נכון, אמין ומדויק וכי ביצע את ההרשמה ו/או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש.

  5. המידע אשר מסר המשתמש, אף במצב 'אורח', וכן מידע נוסף אשר יצטבר אודותיו ופעולותיו באמצעות האתר ו/או אגב השימוש בו, ישמרו אף הם במאגר המידע של החברה המפורט לעיל, ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות המאגר המפורטות בסעיף ‎2.2 לעיל ובהתאם למדיניות פרטיות זו ו/או בהתאם להוראות כל דין. בכלל זה יעשה שימוש במידע גם לצורך ניהול השירות, טיפול ומעקב אחר פניית הלקוח, מעקב אחר טיב השירות, הצעות לקבלת שירותים דומים ו/או משלימים, סטטיסטיקה ושיווק לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר למטרות אלו על-ידי החברה ו/או מי מטעמה.

 3. איסוף ושימוש במידע

  1. החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע אשר נמסר על ידי המשתמש במסגרת הרישום לאתר, ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את האתר, השירותים והתכנים המוצעים בו, וכן על מנת לעדכן את המשתמש ולערוך סקרי שביעות רצון ביחס לשירותים המוצעים על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים עימם יש לחברה שיתוף פעולה עסקי. זאת ועוד, החברה רשאית לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות בלבד. מידע סטטיסטי זה לא יזהה את המשתמש אישית.

  2. כמו כן, רשאית החברה לעשות שימוש במידע אשר נתקבל מאת המשתמש ו/או במידע אשר נאסף אודותיו, גם במקרים הבאים: יצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך; תחזוקת אתר החברה; שיפור המידע והתכנים המוצעים במסגרת האתר למשתמשים באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן המשתמשים.

  3. ככל שתתקבל מהמשתמש הסכמה ייעודית ומפורשת לכך, ייעשה שימוש במידע גם לשם משלוח הודעות, עדכונים ומסרים שיווקיים ואחרים, באמצעות פרטי ההתקשרות שנמסרו על-ידי המשתמש. במקרה כזה, יוכל המשתמש לחזור בו ולבטל את הסכמתו מקבלת הודעות כאמור בעל עת, על-פי דין.
   יובהר כי המסרים השיווקיים במסגרת הצטרפות לאתר Cashback Plus נשלחים ע"י מועדון המשפחות הצעירות בע"מ בלבד ואינם קשורים למסרים שיווקיים הנשלחים מאת Cal.

  4. האתר משתמש בכלים אוטומטיים לצורך אפיון השימוש שלך באתר ושיפור חווית הגלישה. כלים אלו אוספים מידע כללי אודותיך ואודות השימוש שלך באתר. מידע זה כולל, בין היתר, גם את פרטי ספק שירותי האינטרנט שלך, כתובתך בפרוטוקול האינטרנט (כתובת IP) ושם המתחם לצורך גישה לאתר, מיקום המכשיר בו נעשה שימוש בגישה לאתר, זמני ואופני השימוש באתר, סוג הדפדפן שלך ופרטים נוספים המעידים על אופן השימוש באתר.

  5. בנוסף, אתר החברה משתמש בעוגיות (להלן "Cookies" ו/או "עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בו, לאימות פרטים, כדי להתאים את אתר החברה להעדפות האישיות של המשתמש, לאפיין את המוצרים המתאימים לו, להתאים פרסומות מותאמות עבורו אף בגלישתו באתרים אחרים ולצרכי אבטחת מידע. עוגיות הן קבצי טקסט, אשר הדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר החברה, מהיכן הגעת אליו, מדורים ומידע אשר המשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר וכיו"ב. כמו כן, יכול שהעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה של המשתמש באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלש, העמודים באתרים וכל פעולה אחרת בהם. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות על מנת להבטיח כי רק מחשבי החברה ו/או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

  6. ככל שאינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.

 4. מסירת מידע לצד שלישי

  1. החברה תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו, כגון שם וכתובת המשתמש, לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:

   1. אם התקבלה דרישה מצד המשתמש או בהסמכתו המפורשת או לשם קבלת שירות מהאתר או דרכו;

   2. לצורך העברתם לספקי מוצרים ו/או שירותים שונים על מנת להשלים את פעולה יזומה לבקשתו של המשתמש באתר או באתרי האינטרנט המופיעים או המקושרים כהגדרתם בתקנון תנאי השימוש;

   3. בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם ביצע או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות ו/או הוראות כל דין;

   4. בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים;

   5. בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה;

   6. בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של החברה, של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי;

   7. במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

  2. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.

 5. אבטחת מידע

  1. החברה עושה כל שביכולתה כדי להגן על סודיות הנתונים אשר נמסרו על ידי משתמשי האתר ולקוחותיה, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. ידוע למשתמש, כי החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם היא אינה יכולה למנוע שיבושים באתר באופן מוחלט.

  2. החברה תשתמש באמצעי הגנה והצפנה הנהוגים בתחום הסחר האלקטרוני בישראל ובארה"ב לפעולות של מסירת מידע מקוון, ובהתאם לנדרש על פי כל דין. אמצעי ההגנה האמור נועדו לאבטחת זרימת מידע מוצפנת בין מחשב המשתמש לבין שרתי האתר.

  3. החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האתר, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. ההתקשרות בין המחשב של המשתמש או המבקר באתר לבין מחשבי החברה מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמו כן, החברה נוקטת באמצעים סבירים להגנה על אתר החברה ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות.

  4. עם זאת החברה מבהירה, כי במקרים אשר אינם בשליטתה ו/או נובעים מכח עליון, היא איננה מתחייבת כי האתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או כי האתר ו/או הנתונים אשר נאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה וכי ידוע למשתמש שהחברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

  5. כל נושא השימוש וסליקת כרטיסי האשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן ומאובטח באמצעות חברת סליקת אשראי חיצונית, העושה שימוש בשיטות הצפנה חדישות ועל ידי מנגנוני הצפנה אשר הינם בהתאם לתקנים בינלאומיים.

 6. יצירת קשר בנושא פרטיות
  על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הינך, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגר החברה ואף לבקש מהחברה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, או בכל שאלה ו/או הבהרה בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם ברצונך למחוק, לשנות או לתקן את המידע האישי שלך, אנא השתמש בעמוד "יצירת קשר" באתר, או לחלופין, שלח דואר אלקטרוני ל- cashback-plus.co.il@support. לחלופין, הינך מוזמן לשלוח מכתב לכתובת: רפפורט 3, כפר סבא, ת.ד 281 גאולים. בכל תכתובת לחברה יש לכלול את פרטיך המלאים ליצירת קשר. החברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.