לחווית גלישה מיטבית מומלץ לגלוש דרך דפדפן Chrome

תנאי שימוש - אתר קאשבק פלוס

נובמבר 2017

 1. כללי
  1. אתר ""קאשבק פלוס (להלן "האתר") הנו בניהול ובבעלות מועדון המשפחות הצעירות בע"מ (להלן "החברה"), לצורך מתן הטבות ייחודיות ללקוחות חברת Cal (להלן "Cal").
  2. האתר משמש כפלטפורמת מסחר בין אתרי אינטרנט בינלאומיים ומקומיים שונים (להלן "אתרי האינטרנט") לבין הגולשים באתר (להלן "המשתמש/ים"), ומאפשר לאחרונים לבצע רישום לאתר וניהול אזור אישי, במסגרתו יוכלו המשתמשים להתחבר לאתרי האינטרנט כאמור, לרכוש מוצרים ושירותים מגוונים המופיעים אצלם וליהנות מהחזרים בגין רכישות אלו.
  3. הוראות תקנון זה יחולו על כל גלישה באתר, שימוש ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים מאתרי האינטרנט על ידי המשתמשים באתר, והן עשויות להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה. אשר על כן, טרם המשך השימוש באתר ו/או ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש שלהלן, לרבות מדיניות הפרטיות.
  4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לגרוע או להוסיף על תנאי שימוש אלו בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת או בדיעבד.  כל תוספת, גריעה ו/או שינוי כאמור אשר ייעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלו, יחייבו את המשתמש באתר עם המשך שימושו בו. לפיכך, החברה ממליצה למשתמש לעיין בתנאים אלו מעת לעת. שימוש המשתמש באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמתו לשינויים אלו. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינויים, עליו להימנע מהמשך שימוש באתר.
  5. תנאי תקנון זה אינם באים להחליף תקנון, תנאי שימוש או מדיניות פרטיות של כל אתר או עמוד או מותג אחר אשר עשוי להיות נגיש או מקושר או זמין באמצעות או דרך אתר זה, לרבות אתרים שבשיתוף פעולה ו/או אתרים מקושרים ו/או כל אתר בעל שם מתחם נפרד הנגיש מתוך אתר זה (להלן "אתרים מקושרים"). אם תבחר לגלוש או להשתמש באתרים מקושרים, אזי השימוש בהם יהיה כפוף גם לתנאיהם הפרטניים, נוסף על תנאי מסמך זה, ומומלץ על כן לעיין בהם בנפרד. כמו-כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר בכל עת קישורים המופיעים בו, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט.
  6. נוסח התקנון המחייב והקובע בכל מועד הינו נוסח התקנון המפורסם באתר.
  7. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תקנון זה, יגברו ויחולו הוראות התקנון.
  8. תוקף תנאי השימוש הינו מצטבר ולא לחילופין, ותנאי השימוש יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את תחולת זה.
  9. שימוש באתר, לרבות גלישה בו ו/או רכישת מוצרים מאתרי האינטרנט על ידי המשתמש, מהווה אישור כי המשתמש קרא את הוראות תקנון זה וכי הוא מסכים להן, לרבות לתנאי מדיניות הפרטיות, המפורטים בתקנון זה, כפי שיעודכנו מעת לעת, וכן מסכים לפעול לפיהן ולקבלן ללא כל הגבלה או הסתייגות.
  10. מובהר בזאת, כי השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש, נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.
  11. המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר ובאתרי האינטרנט לצרכים אישיים ובלתי מסחריים בלבד. חל איסור לעשות באתר ו/או בכל חלק ו/או באתרי האינטרנט המופיעים בו כל שימוש למטרה אשר איננה לצורך אישי או בלתי מסחרי.
  12. הרישום לאתר וכן השימוש במידע אותו מסר המשתמש לחברה ו/או אשר הצטבר אודות המשתמש בעת ו/או אגב השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.
 2. שימושים אסורים באתר
  1. ללא מתן הרשאה כתובה מראש על-ידי החברה, המשתמש אינו רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימושו באתר ובתוכן האתר:
   1. לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר ו/או להשתמש בתוכנו לשם יצירת מאגר מידע, רשומות תפוצה ו/או לקט.
   2. להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה לאחור, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן חלק כלשהו באתר ו/או את תוכן האתר, כולו או חלקו.
   3. להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר.
   4. להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהו.
   5. הפצת דואר זבל, (SPAM) או הצפה של כל דואר אחר מאת השרתים באמצעותם מופעל האתר.
   6. לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים.
   7. לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.
  2. אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית, על-פי כל דין.
 3. רישום ושימוש באתר
  1. האתר מציע למשתמשים חיבור מהיר, אמין ואפקטיבי לאתרי אינטרנט המציעים לרכישה שירותים ו/או מוצרים מגוונים. מובהר בזאת, כי החברה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה המלא והבלעדי להוסיף או לגרוע אתרי אינטרנט אשר מפורסמים באתר.
  2. הינך רשאי לבחור להשתמש בחלק מהשירותים המוצעים באתר ולא בכולם. כמו כן, ייתכן כי חלק מהשירותים אינם פעילים עדיין וכי שירותים אלה יועמדו לרשותך עם הפעלתם.
  3. במהלך הרישום לאתר ייתכן ותתבקש לבחור בסיסמה אישית אשר תזהה אותך בעת השימוש באילו מהשירותים המוצעים בו. כמו כן, במקרים מסוימים, תתבקש לבחור בשאלות מזהות, ולספק את התשובה להן. פעולה זו מאפשרת ביצוע זיהוי טוב יותר של המשתמש ושימוש בטוח יותר בשירותים באתר.
  4. הינך מתבקש לנקוט בכל האמצעים לשמירה על הסיסמה והתשובות לשאלות המזהות בסוד, ולפעול בהתאם להנחיות החברה כפי שתהיינה מעת לעת, לרבות החלפת הסיסמה בסיסמה חדשה אקראית וקשה לניחוש ככל האפשר, בתדירות שתורה לך החברה. החברה לא תישא באחריות במידה ומסרת את הסיסמה לאחר.
  5. מובהר, כי השירותים המוצעים באתר ניתנים ללקוחות פרטיים המחזיקים בכרטיס טוב ותקף של Cal,עבור מותגי ויזה ודיינרס, שגילם 18 שנים ומעלה, לשימוש אישי ופרטי בלבד. על הכרטיס להיות טוב ותקף הן בעת ביצוע רכישות באתרים השונים לצורך צבירת ההחזר והן בעת מימוש ההחזר הכספי. מובהר, כי רק אדם אשר יזוהה כמחזיק כרטיס של Cal בהתאם לאמור בתקנון זה, יהא רשאי לבצע פעולות באמצעות השירותים.
  6. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לגרוע בעתיד שירותים שונים בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי.
  7. רכישת מוצר ו/או שירות מאתרי האינטרנט המופיעים באתר אפשרית לאחר רישום מלא לאתר באמצעות מסירת פרטים אישיים בסיסיים כנדרש בדף ההרשמה. במסגרת ההרשמה עליכם למסור פרטים אישיים שיופיע בדף ההרשמה.
  8. . מובהר בזאת, כי הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או מי מטעמה עקב כך.
  9. פעולות המשתמשים יירשמו במחשבי החברה. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה עד 24 שעות  מסיום הליך ביצוע הרכישה כאמור. יובהר ויודגש, כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את החברה. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של החברה, המנהלת רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהם.
 4. ההחזרים הכספיים
  1. שירות ההחזרים הכספיים מאפשר למשתמשים בו לקבל החזר כספי בגין רכישות אשר מתבצעות באמצעות מעבר לאתרים מקושרים כהגדרתם דלעיל מהאתר.
  2. תהליך קבלת ההחזר הכספי מהאתרים המקושרים מתבצע באופן הבא: על המשתמש להירשם לאתר, לגלוש לאחד האתרים המקושרים המפורסמים באתר ולבצע רכישה בו. שים/י לב! אם ביצעת רכישה באחד האתרים המקושרים באתר אבל לא עשית זאת באמצעות מעבר מהאתר לאחד האתרים המקושרים, לא תוכל ליהנות מהחזר כספי.
  3. שים/י לב! עלייך לוודא כי השימוש ב-"עוגיות" (cookies) בדפדפן בו את/ה משתמש/ת אינו חסום כדי שתזוהו מיידית כמשתמשים קיימים ותוכלו לצבור החזרים.
  4. שים/י לב! ההחזרים הכספיים באתרים המקושרים כפופים להתניות ולמגבלות בכל אחד מהאתרים המקושרים כפי שאלו יוצגו באתר.
  5. שיעור ההחזר הכספי משתנה מאתר מקושר אחד למשנהו. על שיעור ההחזר הכספי תוכלו ללמוד באמצעות המוצג באתר ביחס לעמוד הפירוט המוקדש לכל אתר מקושר.
  6. הסכום ממנו נגזר ההחזר הכספי הינו מכפלת סכום הרכישה שמבוצעת באחד האתרים המקושרים במספר האחוזים המפורסם באתר באותה העת של המעבר לאתר המקושר.
  7. בחלק מהאתרים עשויה להתבצע הרכישה ו/או תשלום ההחזר בפועל לחברה במטבע שאינו שקל ישראלי ובמקרים אלו ייקבע סכום ההחזר הכספי באופן הבא: סכום הרכישה באתרים המקושרים כפול האחוז המפורסם בעת המעבר לאתר המקושר כפול שער הקנייה הנהוג בבנק דיסקונט ביום בו התקבל חיווי בדבר הרכישה ממערכות האתר המקושר כפול 0.99.
  8. מובהר, כי בכפוף לתקינות ודיווח של האתר המקושר, יופיע בתוך 48 שעות בחשבון של המשתמש סכום ההחזר, אך סכום זה עשוי להיות במצב "ממתין" (“pending”).
  9. סכום ההחזר יועבר ממצב ממתין למצב "זמין למשיכה" ויהיה זמין למשיכה בכפוף לכל התנאים המצטברים להלן:
   1. העסקה עמדה בכל התנאים המופיעים באתר המקושר, לרבות, אך לא רק, הוראות תקנון זה לעיל ולהלן.
   2. המשתמש ביצע את העסקה באתר מקושר באמצעות הלינק המפורסם באתר.
   3. העסקה אושרה על-ידי האתר המקושר ונתקבל בגינה סכום ההחזר אצל החברה.
   4. המשתמש לא ביטל את העסקה או החליף מוצר בתקופה בה סכום ההחזר היה במצב "ממתין". למען הסר ספק מובהר, כי ככל שהמשתמש מעוניין לבצע הליך של ביטול או החלפה כאמור, אזי שעליו לפנות ישירות לבית העסק הרלוונטי, ולחברה ו/או ל-Cal לא יהיה כל קשר מכל סוג שהוא להליך המדובר. 
   5. המשתמש לא ביצע חסימה של קבצי העוגיות כאמור בסעיף 8.7 להסכם זה, אשר כתוצאה ממנה נמנעה האפשרות לזהות אותו, את פרטיו, או את פרטי העיסקה הרלבנטית לצורך קבלת ההחזר.
   6. עומדת לזכותו של המשתמש יתרה מצטברת של סכום ההחזר שאינה פוחתת מ-30 ₪.
  10. תוקף הטבת הקש-בק הינו שנתיים מביצוע כל רכישה בעטיה ניתנה הטבת קש-בק. לאחר מועד זה וככל שלא מומשה ההטבה, תימחק ההטבה ולא ניתן יהיה עוד ליהנות ממנה. מבלי לגרוע מן האמור, במקרה בו תתקבל בקשה לממש את סכומי הקש-בק אשר נמחקו כאמור וזאת בתקופה של חודש מיום מחיקת הכספים, תעניק החברה שובר/ים בגובה סכומי הקש-בק אשר נמחקו לקניה באמצעות הפורטל.

 

 1. הזכאים להירשם לאתר ולרכוש באתרי האינטרנט
  1. רשאים להירשם ולרכוש באתר אך ורק משתמשים אשר עומדים בתנאים המצטברים המפורטים להלן:
   1. משתמשים בני 18 ומעלה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל
   2. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי טוב ותקף של Cal
   3. בעל תא דואר אלקטרוני ובעל אמצעי התקשרות טלפוני (טלפון נייח ו/או טלפון נייד).
   4. המשתמש נרשם לאתר בהתאם להוראות תקנון זה וכנדרש בדף הרישום.
  2. למען הסר ספק מובהר, כי לחברה נתונה הרשות בכל עת ועל פי שיקול דעתה המלא והבלעדי למנוע ממשתמשים את הגישה לאתר או לבטל את רישומם,  היה והתנהגותם אינה הולמת ו/או היה והם מבצעים שימוש בלתי מורשה, בלתי ראוי או בלתי סביר באתר, לרבות אי ציות לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות ו/או אם כרטיס האשראי של המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש.
 2. שעות פעילות האתר
  1. האתר פעיל 24 שעות ביממה, למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעת החברה וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת על כך.
  2. שעות פעילות מוקד שרות לקוחות, הינן כדלקמן: ימים א' - ה': 9:00-17:00.
  3.  מובהר בזאת, כי ייתכן ויחולו שינויים בשעות פעילות האתר ושעות פעילות מוקד שירות הלקוחות כמצוין בתקנון זה, והכל בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה. שינויים כאמור יפורסמו בתקנון זה.
 3. בעלות וזכויות קניין רוחני
  1. אלא אם צוין או סומן אחרת במפורש, החברה הינה הבעלים ו/או בעלת זכות שימוש ו/או פרסום בכל זכויות הקניין הרוחני באתר ובמידע המופיע בו, לרבות עיצוב האתר וכל מידע מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), ולרבות טקסט, תמונה, קול, וידאו, בכל אמצעי מדיה ובכל מכשיר קצה, הקיימים היום ו/או שיהיו קיימים בעתיד ו/או כל שילוב שלהם לרבות כתבות, מאמרים, ידיעות, סקירות, נתונים, קבצים, מפות, עצות, ניתוחים, המלצות, הנחיות, הערכות וכל מידע ו/או תוכן אחר בכל פורמט שהוא, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, שרטוט, עיצוב, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) (להלן יחד "התוכן" או "התכנים"). התכנים באתר מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, לבצע הנדסה לאחור, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן התוכן הכלול באתר ללא הסכמתה המוקדמת, הכתובה והמפורשת של החברה.
  2. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם ("Domain") דומייןlהפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר (למעט שמה וסימנה המסחרי של Cal), המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, המוניטין, 'Know How', שיטות, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סימני שירות, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, מדגמים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, מידע טכני, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של החברה או של צד שלישי, אשר הרשה לחברה להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לחברה בלעדית (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי, מסחרית ושאינה מסחרית, בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור החברה לכך מראש ובכתב.
  3. מבלי לגרוע מהאמור, שם החברה וסימני המסחר שלה, לרבות אובייקטים הקשורים למוניטין החברה, כגון (אך לא רק): סימנים, לוגו, סמלילים, סימני שירות, או כל אובייקט אחר של החברה כפי שהם מופיעים באתר, הינם קניינה הבלעדי של החברה. אין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.
 4. תוכן האתר ופרסומות
  1. האתר בכללותו, כולל כל התכנים המופיעים בו מוצעים לציבור ולמשתמש כמות שהם ('As Is'). כוונת החברה היא שהתוכן המופיע באתר יהיה נכון ומדויק, אולם יתכן כי התוכן אינו שלם ולחלופין יתכן כי נפלו טעויות טכניות ו/או אחרות בתוכן.
  2. החברה אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות אשר נפלו ביחס לתוכן המוצג באתר. החברה מבהירה בזאת, כי התוכן הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס למוצרים המתפרסמים באתר, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית; על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר המוצג והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לגבי הסתמכות על מי מאלה.
  3. כל תוכן ו/או מידע המובא באתר בקשר למאפייני המוצרים, אשר מקורו בצדדים שלישיים, כגון יבואן ו/או יצרן המוצר ו/או ספק השירות (לפי העניין), לרבות מפרטים, הוראות הפעלה ונתונים שונים, נמסר על ידי הצדדים השלישיים הללו ולחברה לא תהיה כל אחריות לגביו.
  4. באתר נכללים קישורים ('לינקים') לאתרי אינטרנט אשר אינם מופעלים על-ידי החברה. אתרים אלו ותקינות או זמינות הקישורים אליהם, אינם בשליטתה של החברה והיא אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים. למען הסר ספק, אין בהימצאותם של הקישורים כאמור כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של החברה לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על ידי בעליהם.
  5. החברה אינה אחראית לכל תוצאה אשר תיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. החברה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
  6. מובהר, כי פרסום אשר יופיע באתר מעת לעת, ככל שיופיע, אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ, ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתך העצמאי. במסגרת הפרסום כאמור עשויה להיכלל ביקורת על אישים ו/או מוצרים ו/או שירותים שונים ו/או אירועים שונים, אשר אינה בהכרח משקפת את דעת החברה, אלא את דעותיו האישיות של הכותב ו/או המפרסם בלבד.
  7. האתר עשוי לעשות שימוש בקובצי "עוגיות/קוקיס" (Cookies), קבצים אשר באמצעותם נאסף מידע אנונימי לצורך התפעול השוטף והתקין של האתר, לאימות פרטים, אבטחת מידע וכדי להתאים את תוכן האתר להעדפות משתמשים אישיות וכך להקל על שימוש בו.
  8. נוסף על כן, ייתכן כי המידע אשר ייאסף באמצעות הקוקיס ישמש לצורך הצגת מודעות או הצעות למוצרים ולשירותים שונים של החברה או של חברות הקשורות עימה בעת שימוש באתר ו/או בשירותים נלווים המופעלים דרכו.
  9. הקוקיס הם קבצי טקסט הנוצרים עם השימוש באתר, בהנחה שהגדרות המכשיר שלך מאפשרות זאת. חלק מהקוקיס יפקעו כאשר תסגור את האתר וייתכן כי אחרות יישמרו על גבי הזיכרון במכשיר. מובהר כי בכל עת, באפשרותך למחוק את הקוקיס מהמכשיר שברשותך. מוצע לעשות כן רק אם אתה משוכנע כי אינך מעוניין שהאתר, התוכן והשירותים המוצעים בו יותאמו להעדפותיך. מאחר שהקוקיס נועדו להקל עלייך את הצורך להזין פרטים אישיים ונתוני זיהוי בכל הפעלה או שימוש באתר, אזי יש להיזהר מלמחוק אותן, אלא אם דאגת לשמור את הפרטים המזהים הדרושים במקום ידוע ומאובטח.
  10. למידע נוסף על שימוש ב- Cookies באתר, אנא עיינו במדיניות הפרטיות של החברה באתר.
  11. תוקף הטבת הקש-בק הינו שנתיים מביצוע כל רכישה בעטיה ניתנה הטבת קש-בק. לאחר מועד זה וככל שלא מימשת את ההטבה, תימחק ההטבה ולא תהיה זכאי לה יותר. מבלי לגרוע מן האמור, במידה ותבקש לממש את כספי הקש-בק אשר נמחקו כאמור וזאת בתקופה של חודש מיום מחיקת הכספים, תעניק החברה שובר/ים בסך כספי הקש-בק אשר נמחקו לקניה באמצעות הפורטל.

 

 1. הגבלת אחריות
  1. החברה עושה מאמצים רבים כדי לספק למשתמשים באתר חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות גישה לאתר מעת לעת. ידוע למשתמש, כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, ניתנים על ידי החברה במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם ('As Is' ו- 'As Available').
  2. תכליתו של האתר היא להפגיש בין הגולשים בו לבין אתרים חיצוניים, מקומיים או בינלאומיים, המציעים את מוצריהם ו/או שירותיהם דרך או באמצעות או בשיתוף עם האתר ובגין רכישות באתרים הלקוח יהנה מהטבת החזר כספי. החברה לא תישא בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת בקשר עם האתר, לרבות כל תוכן או שירות בו, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי הוא אחראי באופן מלא ובלעדי לכל שימוש שהוא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, וכי ידוע לו שהחברה אינה אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.
  3. ככל שמדובר במוצרים ו/או שירותים אשר מוצעים ו/או מסופקים למשתמש על-ידי צד שלישי כלשהו, לרבות אתרי האינטרנט המופיעים באתר, אזי שהצד השלישי כאמור יהא האחראי המלא והבלעדי ביחס לכל המוצרים ו/או השירותים אשר יסופקו על-ידו, לרבות, אך לא רק, בנושא מחירים, זמינות וגמר מלאי, טיב המוצרים ואיכותם, דרכי משלוח ודמי משלוח וכיו"ב.
  4. למען הסר ספק, יובהר כי החברה ו/או Cal, בעלי מניותיהן, מנהליהן וחברות בנות ו/או חברות אם ו/או חברות קשורות אליהן ו/או כל מי מטעמן, אינן ולא יהיו אחראיות, במפורש או מכללא, לשימוש או לתוכן אתרי האינטרנט המפורסים באתר זה, ו/או לרכישה של שירותים ו/או מוצרים מאתרי האינטרנט החיצוניים כאמור, ו/או מכל סיבה אחרת הקשורה באמור, ולרבות לא לטיב השרות או טיב המוצרים שיתקבלו ו/או יירכשו באתרי האינטרנט או באמצעותם או דרכם. המשך השימוש באתר ו/או באתרים המופיעים בו מהווה ויתור מראש של המשתמש על כל טענה ו/או תביעה בנושא כלפי החברה ו/או מי מטעמה ו/או כלפי Cal.
  5. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה בעלי מניותיה, מנהליה וחברות בנות ו/או חברות אם ו/או חברות קשורות לחברה ו/או כל מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר, צפוי ושאינו צפוי), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, או בכל תוכן ו/או שירות בו ובאתרי האינטרנט המופיעים בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע:
   1. בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא;
   2. הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו;
   3. שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, בין על ידי החברה ובין על ידי צדדים שלישיים;
   4. כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים;
   5. הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה;
   6. נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכדומה, בתוכן באתר אשר נמסר לחברה בידי צד שלישי.
   7. שיבוש בקליטת פרטי לקוח במחשבי החברה מכל סיבה שהיא, לרבות תקלה הקשורה לחברה, לא יהווה עילה לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד המשתמשים.
   8. טעות אשר ביצע המשתמש בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת וכיו"ב.
   9. רכישה באתר המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הרשאת בעל כרטיס האשראי.
  6. האחריות לבדיקת מחירי השוק של המוצרים ו/או השירותים אשר מוצעים באתרי האינטרנט לפני רכישתם חלה על המשתמשים בלבד ולפיכך, ממליצה החברה למשתמשים לבצע בדיקה של מחירי השוק לפני ביצוע כל פעולה באתרי האינטרנט ולפני רכישת המוצרים ו/או השירותים כאמור.
  7. אין בהגבלת האחריות בסעיף ‏זה, בכדי לגרוע מכל הגבלת אחריות אחרת המפורטת בתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.

 

 1. ציות לתנאים ושיפוי
  1. המשתמש מתחייב בזאת לציית לכל הוראות הדין, לרבות חוק ו/או תקנה, העשויים לחול על שימושו באתר ו/או בתוכנו, לרבות תנאי שימוש אלו.
  2. כמו כן, המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ"ט עו"ד והוצאות משפט בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או מכל מעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו תחויב החברה ו/או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש לחברה אין אחריות לגביו, או שתועלה נגדה על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על ידי המשתמש באתר ו/או בתוכנו, לרבות הפרת תנאים אלו.
 2. זמינות ו/או שינוי האתר
  1. מבלי לגרוע מהאמור תחת סעיף 9 לעיל, החברה רשאית להתיר או לאסור את גישת המשתמש לאתר בכל זמן על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, בכל זמן וללא מתן הודעה.
  2. מבלי לגרוע מהאמור, תהיה החברה רשאית להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר, כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות ו/או תביעה בקשר לכך.
  3. החברה תהיה רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, בהשלמת רישום לאתר ו/או לשירות מסוים בו ו/או על-ידי אימות פרטי משתמש באתר, לסוגי משתמשים מסוימים או ככלל, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, דרישה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.
 3. התיישנות
  1. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון תנאי שימוש זה, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה, בעלי מניותיה, מנהליה וחברות בנות ו/או חברות אם ו/או חברות קשורות לחברה ו/או כל מי מטעמה ו/או CAL ו/או צד שלישי כלשהו הקשור לשימוש באתר על ידי המשתמש, תוגבל לתקופה של 24 חודשים וכלל הצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.
 4. סמכות שיפוט וברירת דין
  1. על כל שימוש באתר ו/או על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעים משימוש זה ו/או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר יחולו אך ורק דיני מדינת     ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור ו/או הנובע מתנאי שימוש אלה תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו, והדין המהותי והפרוצדוראלי אשר יחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.
 5. שונות
  1. תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.
  2. תנאי השימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין החברה.
  3. אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.
  4. החברה תהא רשאית להעביר ו/או להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או למשכן איזו מזכויותיה ו/או התחייבויותיה המופיעות בתנאי שימוש אלה, כולן או חלקן ו/או להעניק זכות אחרת כלשהי לצד שלישי כלשהו, הכל לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש.
 6. יצירת קשר
  1. בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אל שירות הלקוחות של החברה באמצעות טופס יצירת קשר, בטלפון: 077-6704904, בדואר: רפפורט 3 כפר סבא ת.ד.281 גאולים, או במייל: support@cashback-plus.co.il.
  2. כל הודעה אשר תשלח על-ידי החברה למשתמש וזאת על פי הכתובת כפי שמילא המשתמש בעת ההזמנה תיחשב כאילו הגיעה למענה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה לדואר ישראל, ואם נמסרה בפקס או במייל – ביום מסירתה.

מבצע נובמבר 2019

מכוח סעיף 11.1 לשנות את פעילות האתר, נקבע מבצע הטבות לחודש נובמבר 2019 לפי התנאים הבאים:

 1. המבצע יינתן בחודש נובמבר בין התאריכים 7.11.19-14.11.19 ובין התאריכים 26.11.19-5.12.19.
 2. מהות המבצע הינה החזרים כספיים בהתאם למוגדר בסעיף 4 בתקנון קאשבק אשר בתקופת המבצע יהיו מוגדלים בכ 25% ביחס לשיעור שחל בפועל לפני יום 7.11.19 וזאת בחנויות הבאות:
  • AliExpress
  • asos
  • DealExtreme
  • nike
  • new balance
  • iHERB
  • shein
  • zaful
  • booking
  • hotels
  • Expedia
  • SIXT rent a car
  • Hotels Combined
  • Newchic
  • MiniInTheBox
  • Carters
  • Oshkosh
  • A baby
  • Chicco
  • 4Moms
  • Lord + Taylor
  • Bloomingdale's
  • PUMA
  • DKNY
  • Asics
  • American Eagel Outfitters
  • SammyDress
  • Thinkgeek
  • Tomtop
  • Lenovo
  • DHgate
  • Acer Online Store
  • One Plus
 3. ברוב החנויות אחוז ההחזר המתקבל אינו קבוע ולכן מנוסח באופן הבא: 'עד x% החזר'. לחברה אין שליטה על גובה ההנחה המתקבל בפועל, היות וזה מותנה מותנה בקטגוריה ובמבצע ספציפי אצל הספק.